Cele statutoweWyciąg ze statutu fundacji Vitalny Kraków

II. Cele i zasady ich realizacji

 

§ 6.

Cele Fundacji to: 

 1.  Wspomaganie środowisk realizujących działalność prozdrowotną w ramach dogoterapii i felinoterapii, a także osób niepełnosprawnych, posiadających psy asystujące.
 2. Krzewienie kultury zdrowia oraz działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w społeczeństwie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, niepełnosprawnych, senioralnych i nieletnich. 
 3.  Promocja zdrowia i działalność prozdrowotna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. 
 4.  Realizacja projektu „Łapą w depresję” dla osób w różnym wieku, cierpiących na depresję, prokrastynację i nerwicę lękową. 
 5. Szkolenie i certyfikowanie psów asystujących dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 6. Pomoc mieszkaniowa osobom niepełnosprawnym w wieku senioralnym 60+, zagrożonym eksmisją, a w jej wyniku wykluczeniem społecznym, w Krakowie. 

 

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

 1. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi, środowiskami prawniczymi i medycznymi oraz mediami w obszarach określonych w par. 6 Statutu. 
 2. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców indywidualnych (osób fizycznych) oraz zbiorowych (osób prawnych – instytucji, firm i innych organizacji). 
 3. Edukację: organizowanie prelekcji, wykładów, szkoleń i konferencji. 
 4. Nadawanie odznaczeń i wyróżnień oraz nagród dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, najbardziej zasłużonych we wspieraniu i rozwoju Fundacji. 
 5. Organizowanie aukcji, licytacji, kwest, konkursów i teleturniejów w mediach, oraz sprzedaży cegiełek mających na celu zgromadzenie środków finansowych na cele statutowe Fundacji. 
 6. Zakup mieszkań z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w wieku 60+, zagrożonych eksmisją, a w jej wyniku wykluczeniem społecznym w Krakowie. 
 7. Realizowanie projektów prozdrowotnych w obszarach określonych w par. 6 Statutu. 
 8. Szkolenie wyselekcjonowanych psów ze sprawdzonych hodowli i schronisk, na psy asystujące osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz cierpiącym na depresję ze schorzeniami towarzyszącymi, jak nerwica lękowa, prokrastynacja, fibromialgia. 
 9.  Certyfikowanie i przygotowanie zgodnie z Ustawą z 27-08-1997 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 14 poz. 92 z późn. zmianami) psów asystentów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 10. Działania mające na celu gromadzenie środków finansowych, także poprzez odpłatną działalność statutową, koniecznych do realizowania celów statutowych. 
Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.