Cele statutoweWyciąg ze statutu fundacji Vitalny Kraków

II. Cele i zasady ich realizacji

 

§ 6.

Cele Fundacji to:

 1. Integrowanie krakowskiego biznesu w ramach maksymy „Łączy nas Vitalny Kraków”.
 2. Aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz seniorów 50+, w Krakowie
 3. Pomoc mieszkaniowa osobom w wieku senioralnym 50+ oraz niepełnosprawnym, zagrożonym eksmisją, a w jej wyniku wykluczeniem społecznym, w Krakowie.
 4. Krzewienie kultury zdrowia w Krakowie oraz działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w społeczeństwie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, niepełnosprawnych, senioralnych i nieletnich.
 5. Promocja zdrowia i działalność prozdrowotna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
 6. Realizacja programu „Łapą w depresję” dla osób w różnym wieku, cierpiącym na depresję, prokrastynację i nerwicę lękową oraz dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a także w wybranych placówkach medycznych.
 7. Szkolenie i certyfikowanie psów asystujących dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi, środowiskami prawniczymi oraz mediami w obszarach określonych w par. 6 Statutu.
 2. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców indywidualnych (osób fizycznych) oraz zbiorowych (osób prawnych – instytucji, firm i innych organizacji).
 3. Edukację: organizowanie prelekcji, wykładów, szkoleń i konferencji.
 4. Inicjowanie i tworzenie programów prospołecznych celem poprawy jakości życia społeczeństwa polskiego, w obszarach określonych w par. 6 Statutu.
 5. Nadawanie odznaczeń i wyróżnień oraz nagród dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, najbardziej zasłużonych we wspieraniu i rozwoju Fundacji.
 6. Organizowanie aukcji, licytacji, kwest, konkursów i teleturniejów w mediach, happeningów oraz innych imprez mających na celu zgromadzenie środków finansowych na cele statutowe Fundacji.
 7. Organizowanie ośrodków aktywności fizycznej, umysłowej i wolontariackiej dla seniorów 50+ oraz dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 8. Zakup mieszkań z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz w wieku senioralnym 50+, zagrożonych eksmisją, a w jej wyniku wykluczeniem społecznym w Krakowie.
 9. Realizowanie projektów prozdrowotnych w szerokim zakresie w Krakowie.
 10. Realizowanie projektu „Karta Info-Med.”, stanowiącej wywiad medyczny w formie pisemnej, ze wsparciem finansowym ze strony partnerów tego projektu.
 11. Działalność gabinetu terapii przeciwdepresyjnej w oparciu o grupowe, gabinetowe i plenerowe zajęcia aktywne – rekreacyjne z udziałem wyszkolonego psa asystującego.
 12. Działalność gabinetów rehabilitacyjnych / fizjoterapeutycznych Centrum Termomasażu z użyciem urządzeń medycznych typu Ceragem i Biotron.
 13. Szkolenie wyselekcjonowanych psów ze sprawdzonych hodowli i schronisk, na psy asystujące osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz cierpiącym na depresję ze schorzeniami towarzyszącymi, jak nerwica lękowa, prokrastynacja, fibromialgia.
 14. Certyfikowanie i przygotowanie zgodnie z Ustawą z 27-08-1997 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 14 poz. 92 z późn. zmianami) psów asystentów dla osób wym. w pkt. 13.
 15. Działania mające na celu gromadzenie środków finansowych, także poprzez odpłatną działalność statutową, koniecznych do realizowania celów statutowych.
Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.